Wybierz produkty z menu poniżej

SEJFY

sejfy2

Firma Metalkas Sp. z o.o. produkuje najwyższej jakości specjalistyczne urządzenia, które należą do grupy pasywnych mechanicznych zabezpieczeń. Z pewnością jednym ze sztandarowych naszych produktów są sejfy służące jako idealne zabezpieczenie znacznych sum pieniężnych. Wszystkie te nasze produkty zostały wyprodukowane i sklasyfikowane zgodnie z normą PN-EN 1143-1, która segmentuje sejfy ze względu na odporność przeciw włamaniom a także limity pieniężne odnoszące się do przechowywanych w nich kwot pieniężnych. Wartości te są wyrażone w jednostkach obliczeniowych.

Segmentacja sejfów została dokonana w oparciu o 13 klas, z których w ofercie naszej firmy znajdują się urządzenia do klasy IV włącznie.

Poniższa tabela przedstawia propozycje doboru sejfu w klasie odpowiedniej dla określonych potrzeb.

Ponadto zamieszone poniżej Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zawiera szczegółowe informacje odnoszące się do przechowywania określonych kwot pieniężnych w sejfach o poszczególnych klasach odporności na włamanie.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne
(Dz. U. z dnia 9 września 2010r.)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r.

Klasa odporności na włamanie
według Polskiej Normy PN-EN 14450
Dopuszczalne limity wartości pieniężnych przechowywanych stale w urządzeniach niezabezpieczonych systemem sygnalizacji włamania i napadu limit przechowywanych wartości w zł w urządzeniach o danej klasie odporności wartość ubezpieczenia kaźdorazowo winna być ustalana przez klienta z danym ubezpieczycielem
klasa S1 * 0,1 jednostki obliczeniowej(lub więcej, przy spełnieniu dodatkowych warunków – patrz tablica nr3 wspomnianego wyżej Rozporządzenia ok. 45 000 ** wartość ubezpieczenia kaźdorazowo winna być ustalana przez klienta z danym ubezpieczycielem
klasa S2 0,2 jednostki obliczeniowej(lub więcej, przy spełnieniu dodatkowych warunków – patrz tablica nr3 wspomnianego wyżej Rozporządzenia ok. 90 000 wartość ubezpieczenia kaźdorazowo winna być ustalana przez klienta z danym ubezpieczycielem
Klasa odporności na włamanie według PN-EN 1143-1 lub PN-EN 1143-2 Limity wartości pieniężnych przechowywanych w urządzeniach niewyposażonych w system sygnalizacji włamania i napadu limit przechowywanych wartości w zł w urządzeniach o danej klasie odporności wartość ubezpieczenie
klasa 0 0,5 jednostki obliczeniowej(lub więcej, przy spełnieniu dodatkowych warunków – patrz tablica nr1 wspomnianego wyżej Rozporządzenia ok. 228 000 wartość ubezpieczenia kaźdorazowo winna być ustalana przez klienta z danym ubezpieczycielem
klasa I 1,0 jednostki obliczeniowej (lub więcej, przy spełnieniu dodatkowych warunków – patrz tablica nr 1 wymienionego wyżej Rozporządzenia ok. 456 000 wartość ubezpieczenia kaźdorazowo winna być ustalana przez klienta z danym ubezpieczycielem
klasa II 1,5 jednostki obliczeniowej (lub więcej, przy spełnieniu dodatkowych warunków – patrz tablica nr 1 wymienionego wyżej Rozporządzenia ok. 684 000 wartość ubezpieczenia kaźdorazowo winna być ustalana przez klienta z danym ubezpieczycielem
klasa III 3,0 jednostki obliczeniowej (lub więcej, przy spełnieniu dodatkowych warunków – patrz tablica nr 1 wymienionego wyżej Rozporządzenia ok. 1 368 000 wartość ubezpieczenia kaźdorazowo winna być ustalana przez klienta z danym ubezpieczycielem
klasa IV 5,0 jednostki obliczeniowej (lub więcej, przy spełnieniu dodatkowych warunków – patrz tablica nr 1 wymienionego wyżej Rozporządzenia ok. 2 280 000 wartość ubezpieczenia kaźdorazowo winna być ustalana przez klienta z danym ubezpieczycielem
urządzenie w klasie S1 możliwość przechowywania broni Spełnia wymagania do przechowywania broni
wg rozporządzenia MSWiA z 16.09.2014 roku

Słownik

* Przez jednostkę obliczeniową /j.o./ rozumie się jednostkę określająca wartość limitu, wynoszącą 120 – krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto za ubiegły kwartał, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”. Wg stanu na 03/2014 wynosi: 3800zł x 120 = 456 000zł

** Wartość- pod tym pojęciem mogą być rozumiane różnego rodzaju przedmioty, dokumenty, pieniądze, pamiątki rodzinne, biżuteria, sprzęt elektroniczny itd..

Certyfikację urządzeń w Polsce przeprowadza Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie. Certyfikaty są wydawane dla producenta na okres najczęściej 3 lat. Urządzenia wyprodukowane w dacie ważności certyfikatu zachowuje jego ważność przez cały okres eksploatacji urządzenia. Data ta wskazana jest na tabliczce znamionowej umieszczonej na wewnętrznej stronie drzwi sejfu. Urządzenie traci certyfikat tylko w przypadku dokonania w nim zmian konstrukcyjnych bez zgody producenta.

Metalkas Sp. z o.o posiada w swojej ofercie sejfy meblowo-gabinetowe (montowane do podłoża) oraz ścienne (do wmurowania).

Sejfy gabinetowe wykonywane są w technice tradycyjnej, laserowej oraz w zabudowie drewnianej. Dostępne są w trzech klasach odporności na włamanie: S-1, S-2, I.W zależności od wymagań klienta istnieje możliwość zastosowania zamknięcia na zamek kluczowy, szyfrowy mechaniczny lub elektroniczny.

Sejfy ścienne dostępne są w podobnych klasach i technikach wykonania.

Produkujemy również szeroką gamę sejfów depozytowych i kasjerskich oraz sejfy sklasyfikowane jako urządzenia z certyfikatem w klasie A przeznaczone do przechowywania dokumentów o klauzuli „poufne”.

Sejfy, oprócz deklarowanej możliwości przechowywania wartości pieniężnych podlegających ubezpieczeniu są wykonane zgodnie z wymogami przepisów dotyczących przechowywania broni. Owa możliwość jest w każdym przypadku poświadczona odpowiednim zapisem w certyfikacie.

Have no product in the cart!
0